• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  معرفی بخش
  این بخش متناسب با بخش­ هاي تحقيقاتي موجود در مؤسسه تحقيقات جنگل­ ها و مراتع کشور در زمينه هاي جنگل، مرتع، گياه­ شناسي، گیاهان دارویی، صنوبر و درختان سريع­ الرشد و بانک ژن گياهي و سيتوژنتيک بر اساس اولويت ­ها­، توان علمي- تخصصي و  امکانات موجود، در تهيه و اجراي طرح­ هاي تحقيقاتي و ارائه و انتشار نتايج آنها مبادرت مي ورزد. 
  هم اکنون یک دکتری منابع آب ، یک دکتری فیزیولوژی گیاهی ، یک کارشناس ارشد بیابان زدایی ، یک کارشناس ارشد سنجش از دور و یک کارشناس ارشد آبخیز داری در این بخش فعالیت دارند. 

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0